Home         Effects of Wood Smoke       News        Data       In the Know        Ideas for Municipalities        Our Story        

Canada   Australia   United Kingdom   Denmark   New Zealand   The Netherlands   Sweden     USA    Other Photos   Letters   Links   Newsletters  

 Sweden


http://www.friskluftnu.se

Välkommen till Frisk Luft – Nu!

Nätverket Frisk Luft – Nu!

Nätverket för frisk och ren luft i vår boendemiljö.
Vi är ett ideellt och partipolitiskt obundet nätverk, som arbetar för frisk luft och god och hälsosam livsmiljö för oss, våra barn och för kommande generationer.
Vi anser att frisk luft och hälsosam livsmiljö inte kan skapas med småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden.
Som underlag finns mängder av vetenskapliga rapporter, som påvisar vilka hälsorisker som finns med rökgaser i vår boende- och livsmiljö.

 


Sveriges miljömål nr 2 lyder: Frisk Luft. Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Sveriges miljömål nr 15 lyder: God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

 

VET DU att den småskaliga vedeldningen är ett av Sveriges största hälsorelaterade miljöproblem?

VET DU att biobränsleeldning klassas som miljöfarlig verksamhet?

VET DU att det finns massvis med vetenskapliga rapporter om det hälsoskadliga i rökgaserna?

VET DU att forskare anser att dagens vedeldning utgör den tredje största miljörelaterade cancerrisken i Sverige?

VET DU att tonvis av carcinogener från förbränning av ved och flis släpps ut över landet?

VET DU att småskalig vedeldning har uppskattats stå för hälften av Sveriges utsläpp av cancerframkallande ämnen och partiklar?

VET DU att småskalig vedeldning i Sverige svarar för nära 50 % av utsläppen av polyaromatiska kolväten (PAH) och cirka 25 % av utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC)?

VET DU att vedeldningens bidrag till cancer orsakad av PAH är av samma storleksordning som vägtrafikens?

VET DU att i relation till vedeldningens omfattning är utsläppen gigantiska?

VET DU att vedröken utöver cancer ger upphov till mer eller mindre allvarliga besvär hos 100000-tals astmatiker samt hjärt- och lungsjuka?

VET DU att luftföroreningar kan verka som trigger till andra hälsoproblem?

VET DU att det starkaste sambandet föreligger mellan partikelhalt och astmasbesvär?

VET DU att i villaområden kan så mycket som 50 % av partiklarna komma från eldning?

VET DU att vedeldning är den näst vägtrafiken största källan till utsläpp av bensen?

VET DU att halten av bensen är dubbelt så hög hos vedeldare som hos andra?

VET DU att vedeldningens bidrag till partikelutsläppet i Sverige är 35000 ton av sammanlagt 75000 årston?

VET DU att det allra mesta av cancergifterna i luften i landets tätorter kommer från villapannor för ved samt från dieselmotorer?

VET DU att halterna av de cancerframkallande ämnena från småskalig vedeldning är så höga att de i stort sett överallt överskrider Miljöhälsoutredningens miljömål, i tätorter med upp till tio gånger?

VET DU att bensen och butadin har beräknats utgöra den största risken vad avser cancerframkallande ämnen emitterade från vedeldning?

VET DU att vedeldningen släpper ut metan?

VET DU att metan har 21 gånger större påverkan på växthuseffekten än koldioxid?

VET DU att även utsläpp av stoft kan vara klimatpåverkande?

VET DU att flyktiga kolväten (som finns i ved- och pelletsrök) ger 11 gånger större påverkan än koldioxid?

VET DU att begreppet "miljögodkänd" vad gäller pannor m m saknar stöd i författning och är oegentligt begrepp?

VET DU att nästan inga mätningar har gjorts i vedeldningsmiljöer?

VET DU att det är förorenaren som ska betala?

Men har vi inte eldat sen hedenhös?
Vedeldning var vanlig i Sverige för 30-40 år sedan, och är fortfarande den mest dominerande formen av uppvärmning etc i jordens u-länder.
Förutsättningarna i våra tätorter har emellertid förändrats väsentligt sedan dess:

  • Tomterna har minskat väsentligt.
  • Rad- och kedjehusbebyggelsen har ökat.
  • De nybyggda villorna förses ofta med fläktstyrd till- och frånluftsventilation med intag i en enda punkt.
  • Vi har en generation människor som inte lärt sig hur man eldar med ved.
  • Dessa faktorer har gjort att allt fler människor blir utsatta för rökgaserna.

Och framförallt: Det är först NU man börjat forska kring vad rökgaserna innehåller och deras hälsopåverkan. Kunskaperna om och konsekvenserna av luftföroreningar har börjat uppmärksammas över hela världen och regleringar har börjat införas.

 


Det är inte fråga om ett TYCKANDE eller fråga om attityder – det är fråga om KUNSKAP!


Jämför Tobakslagen. Cigarretter och cigarrettrök betraktades tidigare som harmlösa. Tobaksbranschen slog blå dunster i ögonen på folk, spred motpropaganda och förnekade ihärdigt fakta.
NU vet man bättre. Marlboromannen dog av lungcancer och nu står det "Rök dödar" på cigarrettpaketen.

Hur står det till med rökgaser från ved- och pelletseldning? Det finns mäktiga ekonomiska intresseorganisationer som lobbar även här. När segrar förnuftet?

 


 

 

Back to top